Obsługa firm budowlanych

 Pomagam podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą – osobom fizycznym, spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym. Moje działania służą zabezpieczeniu interesu obsługiwanych przeze mnie firm w każdym aspekcie ich działalności.

 

 

Jestem adwokatem zajmującym się na co dzień stałą obsługą prawną firm. Moimi klientami są przede wszystkim przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy swobodnie korzystają z mojej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i upadłościowego. Przy prowadzonej obsłudze firm zapewniam odpowiednie podejście do klienta i łatwą komunikację, co sprzyja współpracy i budowaniu przyjaznych, biznesowych relacji. Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do portfela obsługiwanych przeze mnie firm skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania.

adwokat Marek Chudzicki

dyplom
Obsługa prawna Twojej firmy prowadzona będzie przez adwokata, który posiada potwierdzoną wiedzę – złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów (egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Obsługa prawna firm budowlanych obejmuje:

Reprezentacja firm przed sądami i administracją

Przy obsłudze prawnej firm zapewniam pełną gotowość do reprezentowania przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi publicznej oraz w postępowaniach podatkowych prowadzonych przed Urzędem Skarbowym.

Reprezentuję firmy zarówno w licznych sprawach sądowych, o określonej powtarzalności, ściśle związanych z przedmiotem działalności gospodarczej firmy (np. w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, wad w wykonanej usłudze tudzież sprzedanym produkcie, nienależytego wykonania usługi), jak w incydentalnych i unikalnych sporach sądowych wynikających z czynności podejmowanych przez firmy.

Prawo gospodarcze

Zapewniam obsługę prawną firm z zakresu stosunków majątkowych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, także w relacji pomiędzy przedsiębiorcą a państwem. Szeroka pomoc prawna firmom z zakresu prawa gospodarczego obejmuje m.in.

W

przygotowanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami firmy

W

wsparcie firmy w procesie zawierania i negocjowania umów z kontrahentami

W

pomoc firmom na gruncie prawa administracyjnego w relacji pomiędzy firmą a Skarbem Państwa

Windykacja należności firmy

Przy windykacji należności firmy dobieram najskuteczniejsze działania zmierzające do otrzymania zapłaty w maksymalnie krótkim czasie. Wykorzystuję przy tym najbardziej efektywne narzędzia dla danej kategorii wierzytelności. Opracowany przeze mnie proces windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym jak i przed sądami powszechnymi oraz komornikami sądowymi, zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw. Obsługuję wierzytelności na podstawie faktur, innych dokumentów księgowych, umów, weksli etc. Podejmuję najistotniejsze kroki prawne w ciągu 1-2 dni od zlecenia prowadzenia sprawy.

Obecność Kancelarii w licznych postępowaniach egzekucyjnych pozwoliła na stworzenie i utrzymywanie pożądanych relacji z komornikami sądowymi. Przy dochodzeniu należności na rzecz firmy minimalizuję koszty prowadzonych spraw sądowych do niezbędnego minimum.

Prawo korporacyjne

Doradztwo prawne świadczone w związku z funkcjonowaniem i organizacją spółek od momentu ich zawiązania przez bieżące funkcjonowanie, aż po ich likwidację. Pomoc prawna z zakresu prawa korporacyjnego obejmuje przede wszystkim:

W

tworzenie i likwidację spółki

W

przygotowanie dokumentów wewnętrznych spółki takich jak regulaminy, umowy i statut spółki

W

doradztwo przy transakcjach z udziałem spółki

W

reprezentacja spółki przed sądem rejestrowym przy jej tworzeniu i wprowadzaniu biężących zmian w organizacji

Prawo podatkowe dla firm

Świadcząc usługi prawne związane z obsługą prawną firm biorę pod uwagę optymalizację działalności firmy i konsekwencje podatkowe związane z jej funkcjonowaniem oraz każdorazowo podejmowanymi przezeń czynnościami. W strukturach kancelarii zapewniam obsługę doradcy podatkowego specjalizującego się wyłącznie w prawie podatkowym dla firm.