Pomoc frankowiczom

Udzielamy kredytobiorcom specjalistycznej pomocy prawnej w sporach przeciwko bankom w związku z zawartymi umowami kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego.

Pomoc frankowiczom Warszawa
Działania Kancelarii zmierzają do:

l

Unieważnienia w całości Twojej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty franka szwajcarskiego – oznacza to, że będziesz zobowiązany względem banku do zwrotu wyłącznie kwoty, która została Tobie wypłacona w ramach umowy kredytu – np. otrzymałeś 100.000,00 zł, zobowiązany będziesz do oddania również kwoty 100.000,00 zł

Odzyskania od banku nadpłaconych przez Ciebie rat kredytu, inaczej zwrócenia Tobie części wpłaconych do banku pieniędzy

Obniżenia kwoty, którą zgodnie z umową kredytu jesteś zobowiązany zwrócić do banku z tytułu zaciągniętego kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego przez „odwalutowanie” Twojego kredytu, inaczej mówiąc naprawimy twój kredyt

Na czym polegają nasze działania?

W

Analizujemy twoją umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego

W

Prowadzimy w twoim imieniu korespondencję na etapie przedsądowym i reklamacyjnym przed bankiem

W

Kompletujemy niezbędną dokumentację i kierujemy sprawę do sądu

W

Reprezentujemy klienta w całym postępowaniu sądowym przeciwko bankowi, zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji

W

Przeprowadzimy w Twoim imieniu postępowanie przed rzecznikiem finansowym

Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem z dnia 3.10.2019 r. w sprawie C-260/2018 orzekł m.in. że artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady nr 93/13/EWG interpretuje się w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie, aby sąd krajowy rozpoznający sprawę, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych postanowień umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową konkretnej waluty, uznał, zgodnie z prawem krajowym, że rzeczona umowa kredytu nie może dalej obowiązywać bez tych postanowień z uwagi na to, że ich wyeliminowanie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy kredytu.

Skontaktuj się z Kancelarią, jeśli chcesz wiedzieć, co oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości dla frankowiczów kwestionujących postanowienia zawartej umowy kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego.