REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – WZORY UMÓW

[dalej: Regulamin]

§ 1.

 1. Regulamin określa warunki zawierania z klientami przez Marka Chudzickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Chudzicki Kancelaria Adwokacka i Grzegorza Gajdę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Grzegorz Gajda [dalej zwanych łącznie: Kancelarią] – w imieniu którego działa Marek Chudzicki prowadzący w/w działalność gospodarczą, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej działającej pod adresem adwokatchudzicki.pl.
 2. Przedmiotem świadczenia usług przez Kancelarię w/w za pośrednictwem strony internetowej jest oferowanie i sporządzenie wzorów umów.

§ 2.

 1. Klient za pośrednictwem witryny internetowej adwokatchudzicki.pl może nabyć wzór umowy oferowany przez Kancelarię za cenę dla konkretnego wzoru umowy. W tym przypadku klient, po zaakceptowaniu Regulaminu, dokonuje zapłaty honorarium Kancelarii z góry, przy pomocy systemu do płatności przelewy24.
 2. Wybrany przez klienta wzór umowy wraz z pozostałymi ewentualnymi dokumentami zostanie przesłany na adres e-mail klienta po zaksięgowaniu zapłaty honorarium Kancelarii.
 3. Na wyraźne żądanie klienta skierowane przy zleceniu wykonania usługi przez Kancelarię, Kancelaria wystawi fakturę VAT.

§ 3.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 4.

 1. Klient może składać reklamację drogą elektroniczną na adres kancelaria@adwokatchudzicki.pl lub gajda@adwokatchudzicki.pl albo listem poleconym na adres: Marek Chudzicki Kancelaria Adwokacka, ul. Marszałkowska 85/10, 00-683 Warszawa.
 2. Dane Kancelarii to:
 • Marek Chudzicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Chudzicki Kancelaria Adwokacka, ul. Marszałkowska 85/10, 00-683 Warszawa, NIP: 7542809842, tel. 692 237 777;
 • Grzegorz Gajda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Grzegorz Gajda, ul. Damrota 8/3, 45-064 Opole NIP: 8862813225, tel. 607 556 219.
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta celem wykonania usługi prawnej jest Kancelaria, czyli Marek Chudzicki i Grzegorz Gajda zgodnie z informacjami z ust. 2.
 2. Zlecenie usługi przez Klienta stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki w nim zawarte.
 3. Klient, korzystający z usług oferowanych przez Kancelarię, dokonując akceptacji postanowień Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.
 4. Kancelaria, będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do: 1) wykorzystania danych oraz informacji przekazanych przez Klienta wyłączne w celu realizacji Usługi; 2) przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klientów; 3) nieudostępniania danych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  dane osobowe klienta będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu wykonania usługi. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania.
 7. Klient, korzystający z usług oferowanych przez Kancelarię, dokonując akceptacji postanowień Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.