Skarga pauliańska – art. 527 k.c.

Świadczę pomoc prawną na rzecz wierzycieli, którzy zamierzają wystąpić na drogę sądową z powództwem o uznanie czynności za bezskuteczną w celu odzyskania swych należności pieniężnych w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Udzielamy także kompleksowej pomocy prawnej osobom, przeciwko którym skierowano roszczenie o uznanie czynności za bezskuteczną (względem których skierowano skargę pauliańską).

Skarga pauliańska znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy dłużnik swoim zachowaniem względem wierzyciela uniemożliwił mu realizację wierzytelności wskutek doprowadzenia do swej niewypłacalności lub zwiększenia niewypłacalności, a przy tym korzyść z jego działania odniosła osoba trzecia. Skarga pauliańska zmierza do wykonania wierzytelności pomimo wyzbycia się majątku przez dłużnika. Zaspokojenie wierzytelności następuje z majątku osoby trzeciej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe po uzyskaniu orzeczenia sądowego, w ramach którego sąd rozpoznający skargę pauliańską uznaje czynność dłużnika z osobą trzecią za bezskuteczną.

Skarga pauliańska zdefiniowana jest w art. 527 kodeksu cywilnego, który brzmi następująco:

§1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

W sprawach ze skargi pauliańskiej reprezentujemy klientów w całym postępowaniu sądowym, a następnie w toku postępowania egzekucyjnego.