Zasiedzenie nieruchomości

Ogólnie o zasiedzeniu

Instytucja zasiedzenia polega na nabyciu prawa własności na skutek upływu odpowiedniego czasu. Osoba dotychczas uprawniona traci swoje prawo, a dokonujący zasiedzenia uzyskuje je niezależnie od jej woli.

Przez zasiedzenie nabywa się prawo do nieruchomości gruntowej, lokalowej i budynkowej. Zasiedzenia można dokonać zarówno w stosunku do nieruchomości należącej do osoby prywatnej, jak i nieruchomości należącej do Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

Nabycie prawa do nieruchomości przez zasiedzenie następuje, o ile dokonujący zasiedzenia posiadał rzecz samoistnie i nieprzerwanie przez okres odpowiednio 20 albo 30 lat. Termin 20 lat stosuje się, jeśli dokonujący zasiedzenia uzyskał posiadanie w dobrej wierze. Po upływie lat 30 posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, nawet jeżeli uzyskał posiadanie w złej wierze. Zasiedzenie następuje z mocy prawa, co oznacza że nabycie prawa następuje z upływem ostatniego dnia określonego terminu. Prawo własności nieruchomości dotychczasowego właściciela gaśnie z tym samym dniem.

Zasiedzenie – ważne

Zasiedzenie umożliwia usunięcie długotrwałej niezgodności między stanem prawnym a stanem posiadania. Osoba, która nabyła prawo do nieruchomości przez zasiedzenie może wystąpić do sądu z żądaniem wydania odpowiedniego orzeczenia, które będzie potwierdzać nabycie prawa. Takie orzeczenie jest dowodem nabycia prawa do nieruchomości i stanowi podstawę ujawnienia swych praw w księdze wieczystej.

Zasiedzenie nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest zasiedzenie nieruchomości i na czym polega?

Zasiedzenie prowadzi do nabycia prawa własności na skutek upływu odpowiedniego czasu. Dotychczasowy właściciel traci swoje prawo, a zasiadujący uzyskuje je niezależnie od woli właściciela.

Jakie nieruchomości można zasiedzieć?

Z reguły rodzaj nieruchomości nie ma wpływu na możliwość objęcia danej nieruchomości zasiedzeniem. Oznacza to, że przez zasiedzenie można nabyć prawo własności do gruntu, lokalu, budynku. Przedmiotem zasiedzenia może być służebność gruntowa.

Ile trwa zasiedzenie nieruchomości?

Przesłanką nabycia prawa własności przez zasiedzenie jest upływ ustawowego terminu. Dla nieruchomości termin ten wynosi odpowiednio 20 lat albo 30 lat. O tym, który termin znajdzie zastosowanie decyduje to, czy samoistny posiadacz uzyskał posiadanie w dobrej czy złej wierze. Dodatkowo pamiętać należy, że jeżeli zasiedzenie nastąpiło przed 1 października 1990 r. zastosowanie znajdą krótsze terminy, odpowiednio 10 lat albo 20 lat.

Na czym polega posiadanie w dobrej wierze?

Dobra wiara polega na błędnym, ale w danych okolicznościach usprawiedliwionym przekonaniu posiadacza nieruchomości, że przysługuje mu prawo do rzeczy (nieruchomości) względem, której prawo to wykonuje. Do oceny, czy posiadacz był w dobrej bądź w złej wierze, decydujący jest moment wejścia w posiadanie nieruchomości. Zatem okoliczność, że posiadacz po objęciu posiadania dowiedział się o tym, że nie jest właścicielem nieruchomości, nie wpływa kwalifikację, tj. przyjęcia dobrej albo złej wiary.

Kiedy następuje zasiedzenie nieruchomości?

Wraz z końcem ostatniego dnia określonego terminu (30 albo 20 lat) posiadacz samoistny nabywa prawo własności nieruchomości na podstawie zasiedzenia.

Czy jest możliwe zasiedzenie nieruchomości rolnej?

Przepisy ograniczają krąg osób uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych w drodze zasiedzenia. Nieruchomość rolną może zasiedzieć jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o ile – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tejże ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Pamiętać należy, że omawianego ograniczenia nie stosuje się, w sytuacji gdy zasiedzenie zakończyłoby się przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Tym samym do 30 kwietnia 2019 r. zasiedzenie może nastąpić na rzecz innych osób, aniżeli wyłącznie na rzecz rolnika indywidualnego.

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności?

Zasiedzenie w stosunku do pozostałych współwłaścicieli jest dopuszczalne. Warunkiem zasiedzenia części nieruchomości należącej do współwłaściciela jest istnienie wystarczająco długiego okresu posiadania samoistnego. Posiadanie właścicielskie całej rzeczy przez współwłaściciela niezbędne do zasiedzenia wymaga, żeby współwłaściciel dokonujący zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela dał wyraz temu, że rozszerzył zakres swego samoistnego posiadania ponad realizację uprawnienia wynikającego z art. 206 k.c.

Czy zasiedzenie nieruchomości jest odpłatne?

Osoba zasiadująca nie jest zobligowania to dokonania jakiejkolwiek zapłaty podmiotowi, który wskutek zasiedzenia utracił swe prawo.

Czy można zasiedzieć użytkowanie wieczyste?

Nabycie użytkowania wieczystego przez zasiedzenie jest dopuszczalne. W takiej sytuacji zasiedzenie biegnie przeciwko osobie, na rzecz której ustanowiono użytkowanie wieczyste. Wówczas nabycie użytkowania wieczystego dotyczy już ustanowionego prawa użytkowania wieczystego.

Czy jest możliwe zasiedzenie mieszkania?

Zasiedzenie mieszkania jest dopuszczalne. Zasiedzieć można tylko lokal mieszkalny stanowiący odrębny przedmiot własności.

Czy dopuszczalne jest zasiedzenie nieruchomości na rzecz zmarłego?

Złożenie do sądu wniosku o zasiedzenie zawierające żądanie stwierdzenia zasiedzenia na rzecz poprzednika prawnego nie budzi wątpliwości. Zasiedzenie na osobę zmarłą jest zatem możliwe jeżeli zostały spełnione przesłanki do zasiedzenia nieruchomości. Osoba składająca wniosek o zasiedzenie na rzecz zmarłego powinna udowodnić swój interes prawny. Przykładem takiej sytuacji jest spadkobierca, który nabył spadek po osobie zmarłej, na rzecz której wnosi o stwierdzenie zasiedzenia.

Jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości?

Samoistne posiadanie nieruchomości przez okres 30 albo 20 lat prowadzi do zasiedzenia nieruchomości. Tylko osoba faktycznie władająca rzeczą jak właściciel może być uznana za posiadacza samoistnego. Nie jest zatem posiadaczem samoistnym najemca, dzierżawca albo użytkownik korzystający z nieruchomości na mocy umowy użyczenia.

Czy można zasiedzieć nieruchomość Skarbu Państwa?

Zasiedzenia można dokonać w stosunku do nieruchomości należącej do osoby prywatnej. Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa jest dopuszczalne. Zasiedzieć można także nieruchomość należącą do jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

Jak napisać wniosek o zasiedzenie?

Zastanawiasz się jak napisać wniosek o zasiedzenie ? Musisz wiedzieć, że wniosek o stwierdzenie zasiedzenia powinien zawierać dokładnie określone żądanie obejmujące przedmiot zasiedzenia oraz osoby będące nabywcami prawa w ramach zasiedzenia. Ponadto określenie przedmiotu zasiedzenia musi określać rodzaj prawa, którego nabycia domaga się zasiadujący i dokładny opis rzeczy, której nabycie ma dotyczyć. Żądanie stwierdzenia zasiedzenia musi być poparte okolicznościami faktycznymi uzasadniającymi to żądanie. W postępowaniu sądowym o stwierdzenie zasiedzenia okoliczności faktyczne wskazane przez zasiadującego będą przedmiotem dowodzenia. We wniosku o zasiedzenie należy zatem wskazać wszelkie dowody umożliwiające ustalenie, że spełnione zostały przesłanki do zasiedzenia.

Czy można zasiedzieć rzecz inną niż nieruchomość?

Rzeczy mogące być przedmiotem własności podlegają zasiedzeniu. Zaliczamy do nich nieruchomości oraz rzeczy ruchome. Prawo do rzeczy ruchomych może zostać nabyte wyłącznie w dobrej wierze. Wymagany ustawowy okres samoistnego posiadania to 3 lata.

Zasiedzenie części nieruchomości?

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości może dotyczyć zasiedzenia fizycznie określonej części nieruchomości, którą to nieruchomość można wydzielić. Nie jest jednak możliwe zasiedzenie wydzielonej fizycznie części nieruchomości, gdy prowadziłoby to do niedopuszczalnego w świetle przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego podziału. Jeżeli nie jest dopuszczalne zasiedzenie wydzielonej fizycznie części nieruchomości z uwagi na niedopuszczalność podziału nieruchomości, sąd powinien rozważyć zasiedzenie udziału w całej nieruchomości.

Ile wynosi opłata od wniosku o zasiedzenie?

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie wynosi 2000 złotych.

Przykładowe postanowienie sądu o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię

Treść sentencji postanowienia w Państwa sprawie o zasiedzenie nieruchomości w pewnym zakresie może różnić się od podanego przykładu. Wynika to z przyjętej praktyki konkretnego sądu w sprawach o zasiedzenie nieruchomości. Zlecenie adwokatowi prowadzenia od początku sprawy o zasiedzenie nieruchomości zwiększa szanse na skuteczne stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości.

zasiedzenie nieruchomości adwokat
postanowienie

Jako adwokat prowadzę sprawy o zasiedzenie nieruchomości na terenie całego kraju. Zebrane doświadczenie pozwala mi na kompleksowe przygotowanie wniosku o zasiedzenie, a następnie reprezentowanie klientów przed sądem.
Chcesz dowiedzieć się jak przygotować wniosek o zasiedzenie?
Potrzebna jest tobie pomoc w sprawie o zasiedzenie?
Zadzwoń lub napisz do mnie jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasiedzeniu.

Przykładowe sprawy o zasiedzenie nieruchomości w Warszawie

zasiedzenie nieruchomosci

Konflikt rodzinny przyczyną sprawy o zasiedzenie nieruchomości

Historia płotu

Przyczyną wszczęcia sprawy o zasiedzenie nieruchomości był konflikt wywołany przez sąsiadów Klientów Kancelarii. Właścicielami nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością Klientów była ich dalsza rodzina. Klienci Kancelarii, będący starszymi osobami i pozostającymi w związku małżeńskim od ponad 30 lat, otrzymali od swoich sąsiadów wezwanie do wydania im pasa gruntu. Przed skierowaniem wezwania do naszych Klientów ich sąsiedzi przeprowadzili czynności z udziałem geodety. Sporny grunt usytuowany był między nieruchomością klientów a nieruchomością ich sąsiadów. Dla klientów kancelarii pas ten miał fundamentalne znaczenie. Stanowił on bowiem część przejazdu umożliwiającego nie tylko wjazd na teren ich nieruchomości, lecz również dojazd do dalszej części nieruchomości położonej „na tyłach”. Sporny pas gruntu faktycznie leżał w obrębie nieruchomości, dla której jako właściciele, ujawnieni byli sąsiedzi klientów Kancelarii.

Postępowanie sądowe

W toku postępowania konieczne było udowodnienie, że sporny pas gruntu, którego granica wyznaczona była m.in. przez płot, nie była nigdy przesuwana tudzież w jakikolwiek sposób zmieniana. Udowodniliśmy, że okres zasiadywania rozpoczął swój bieg jeszcze za życia rodziców Klienta Kancelarii. Sąd przyjął, że zasiadywanie nieruchomości rozpoczęło się od 1980 r. Przyjęliśmy, że klient Kancelarii z chwilą śmierci jego ojca, odziedziczył posiadanie części nieruchomości, obejmującej działkę gruntu wraz ze jego wszystkimi skutkami prawnymi.

Ta niepozorna sprawa dotycząca niewielkiego pasa gruntu wymagała przeprowadzenia znacznej ilości dowodów. Przed przystąpieniem do sprawy sądowej zgromadziliśmy niezbędny materiał dowodowy. Sporządziliśmy przygotowaną przez geodetę tzw. mapę do zasiedzenia. W tej sprawie o zasiedzenie opieraliśmy się nie tylko na zgromadzonych licznych dokumentach, lecz również na starych fotografiach. W sprawie przesłuchaliśmy dużą liczbę świadków – rodzinę, sąsiadów etc. Dotarliśmy do dokumentów, które następnie zostały przekazane sądowi. W tym akt własności ziemi sprzed wielu lat, na podstawie którego ojciec klienta kancelarii nabył na własność liczne nieruchomości gruntowe wraz z zabudowaniami.

Stwierdzenie prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie

W toku postępowania sądowego o zasiedzenie udało się w całości obalić argumentację strony przeciwnej. Na czas postępowania udzielono naszym klientom zabezpieczenia ich roszczenia w ten sposób, że sąsiedzi naszych klientów nie mogli w żaden sposób ingerować w dotychczasowe posiadanie spornego gruntu. Dzięki temu postanowieniu nasi Klienci mieli, na czas trwania postępowania sądowego, zapewniony komfort korzystania z gruntu, o którego zasiedzenie toczyła się sprawa. Finalnie sprawa została wygrana przez naszych Klientów. Sąd stwierdził nabycia prawa własności do części nieruchomości gruntowej przez zasiedzenie.

zasiedzenie - wojna

Wojna i pokoje, czyli jak zawierucha wojenna może wpływać na własność nieruchomości

Małżonkowie będący pierwotnymi właścicielami nieruchomości przyjęli na wychowanie małą dziewczynkę, której rodzice zaginęli w trakcie działań wojennych. Małżonkowie rozpoczęli proces adopcyjny, ale z nieznanych przyczyn nie został on nigdy zakończony. Pomimo utworzenia rodziny i szczerych relacji ze swoją córką, w oczach prawa nie była ona nigdy ich spadkobiercą ustawowym. Dziewczynka dorosła i urodziła syna. W międzyczasie jej przybrani rodzice zmarli, a w ich domu rodzinnym cały czas mieszkała ich przybrana córka wraz ze swoim synem. W związku z tym, że nigdy nie został zakończony proces adopcyjny, a rodzice nie pozostawili po sobie testamentu, matka wnioskodawcy nie była spadkobiercą ustawowym swoich przybranych rodziców. Po wielu latach, przeżywszy szczęśliwe i długie życie córka zmarła, a jej syn wystąpił do sądu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez swoją matkę w drodze zasiedzenia.

Postępowanie sądowe

W toku postępowania sądowego o zasiedzenie konieczne było przedstawienie losów obu rodzin, które połączyły działania wojenne. Należało wykazać istnienie relacji rodzicielskich pomiędzy matką wnioskodawcy, a jej przybranymi rodzicami oraz wykazać, iż wnioskodawca jest spadkobiercą ustawowym swojej matki. Niezbędne było również udowodnienie, iż zarówno jego matka, jak i on sam troszczyli się o nieruchomość i posiadali ją jak właściciele.

Zasiedzenie nieruchomości po osobie zmarłej

W ramach postępowania sądowego o zasiedzenie sąd uznał za zasadne roszczenie. Udało się wykazać wszystkie kwestie, których udowodnienia wymagają przepisy. Sąd stwierdził nabycie własności nieruchomości przez matkę wnioskodawcy, a z uwagi na dziedziczenie, stał się on nowym właścicielem rzeczonej nieruchomości.