Obsługa Prawna Deweloperów Prawnik

Jesteś deweloperem i potrzebujesz pomocy prawnej?
Czy zależy Tobie na przygotowaniu dobrej umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej?
Czy chcesz przekazać adwokatowi obsługę reklamacji zgłaszanych przez nabywców lokali?
Poszukujesz stałej obsługi prawnej dla firmy deweloperskiej?
Nasza Kancelaria z Warszawy zapewnia obsługę prawną deweloperów na terenie całego kraju

 

Prawnik do obsługi prawnej deweloperów

To usługa prawna dla deweloperów i sprzedawców nieruchomości. Nasza Kancelaria zapewnia stałą lub doraźną pomoc prawną deweloperom i firmom budowlanym. Bez wątpienia branża deweloperska jest trudna i ryzykowna, dlatego nasza pomoc prawna wykonywana jest wyłącznie przez adwokatów. Mowa tutaj o specjalistach, którzy na co dzień współpracują deweloperami i firmami budowlanymi. Usługi naszej Kancelarii zostały wyprofilowane na konkretne potrzeby deweloperów. Nasi adwokaci pomagają deweloperom na terenie całego kraju, pomimo tego że Kancelaria ma siedzibę w Warszawie.

adwokat Marek Chudzicki

Dlaczego deweloperzy korzystają z pomocy prawnej naszej Kancelarii?

Po pierwsze, jesteśmy butikową Kancelarią Adwokacką. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną w ściśle określonej dziedzinie, jaką jest obsługa prawna deweloperów i prawo budowlane. Dysponujemy kilkuosobowym zespołem prawników praktyków – wyłącznie adwokatów. Obsługujemy małe i duże firmy deweloperskie i budowlane. W związku z tym kładziemy szczególny nacisk, aby nie doszło do jakiegokolwiek konfliktu interesów naszych klientów. Doskonale bowiem wiemy, że środowisko w branży deweloperskiej i budowlanej jest bardzo specyficzne.

Po drugie, przy prowadzeniu klientów naszej Kancelarii zachowujemy pragmatyzm. Czas na obsługę klienta staramy się odpowiednio optymalizować. Dzięki temu nasi klienci nie ponoszą dalszych i zbędnych kosztów. Zasady współpracy z naszą Kancelarią zawsze są transparentne. Przejrzyste są również zasady ustalania honorarium za obsługę prawną deweloperów.

Po trzecie, naprawdę dbamy o dobry kontakt z klientem. Jeżeli jest to w danej sytuacji możliwe to unikamy ciężkiej i zbędnej etykiety oraz języka. Pozwala to na wykonywanie obsługi prawnej deweloperów w sposób przystępny dla osób nieposiadających wiedzy prawniczej. Konsultujemy i analizujemy sprawy deweloperów w wąskim gronie prawników naszej Kancelarii. Zapewniamy deweloperom pomoc prawną przez więcej niż jednego adwokata, w sytuacji gdy wymaga tego charakter sprawy. Dotyczy to także reprezentacji deweloperów przed sądem i organami administracji publicznej. Posiadamy cenne doświadczenie i wiedzę w specyficznych gałęziach prawa. Z punktu interesu deweloperów jest to wiedza niezbędna do wykonania prawidłowej obsługi prawnej na rzecz deweloperów. Reasumując, do obsługi prawnej deweloperów przydzielamy zawsze przynajmniej dwóch prawników z naszej Kancelarii. Takie rozwiązanie pozwala zapobiec problemowi braku dostępności prawników na wypadek chorób, wyjazdów lub innych niedyspozycyjności.

certyfikat
dyplom

Jak Kancelaria może pomóc firmie deweloperskiej?

U

Analiza umów zawieranych przez dewelopera z nabywcami lokali

Pomoc prawna w przygotowaniu umów to podstawowa usługa Kancelarii w ramach obsługi prawnej deweloperów. Pomagamy w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dla dewelopera umów, które zawierane są z nabywcami lokali. Ponad wszystko, wyróżnić trzeba umowę deweloperskąumowę rezerwacyjną. To podstawowe umowy w działalności deweloperskiej, stąd wiemy, jak ważne jest posługiwanie się przez dewelopera dobrze przygotowanymi umowami. Pomagamy w przygotowaniu nie tylko umów deweloperskich i rezerwacyjnych, lecz także innych umów na przykład przedwstępne umowy sprzedaży. Poszukujemy dla deweloperów różnych rozwiązań. Ważne jest, aby umowy zawierane przez deweloperów były zgodne z obowiązującymi przepisami. Reasumując, pomagamy na każdym etapie redagowania umów zawieranych przez deweloperów. Przy redagowaniu dokumentów współpracujemy z notariuszami. Naszym założeniem jest wprowadzanie do obrotu prawnego umów, które są prawidłowe i rzetelne.

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

To pomoc wykonywana w ramach obsługi prawnej deweloperów. Jest to obszerna usługa polegająca na bieżącym wsparciu deweloperów przy realizacji inwestycji deweloperskich. Nade wszystko, zapewniamy doradztwo prawne związane z rozpoczęciem i kontynuowaniem tego typu przedsięwzięć. W tym zakresie obsługa prawna deweloperów odbywa się w drodze analizy odpowiednich aktów prawnych oraz przeprowadzenia konsultacji prawnych. Dodatkowo, zapewniamy wsparcie z zakresu przepisów prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Mając to na uwadze, przy obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, zapewniamy wsparcie w ewentualnych postępowaniach administracyjnych. Prawidłowa pomoc prawna poparta wiedzą techniczną od osób współpracujących z deweloperem pozwala na prawidłową realizację obsługi prawnej inwestycji budowlanych. Co ważniejsze, nasza Kancelaria zapewnia obsługę inwestycji budowlanych nie tylko w obrębie Warszawie. Ponad wszystko, koncentrujemy się na wsparciu inwestycji deweloperskich na terenie całego kraju.

Obsługa postępowań reklamacyjnych przed deweloperem

Ściśle mówiąc, podejmujemy działania w celu ochrony interesu dewelopera przed bezzasadnymi roszczeniami nabywców lokali. Przy tego typu obsłudze deweloper pozostaje pod naszą szczególną ochroną prawną. Nasze działania zmierzają do zabezpieczenia dewelopera przed nieuzasadnioną odpowiedzialnością majątkową. Zwykle mowa tutaj o sprawach dotyczących zgłaszanych przez nabywców wad lokalu lub części wspólnych nieruchomości. Wynika to z faktu, że deweloperzy nie powinni ponosić nadmiernej odpowiedzialności, która często jest bezpodstawna. Deweloperzy nie muszą marnować swojego cennego czasu i zasobów na samodzielną obronę przed bezzasadnymi roszczeniami. W rzeczywistości jest wiele sytuacji, w których deweloper nie powinien ponosić odpowiedzialności za zgłaszane wady nieruchomości. Dzięki zleceniu nam obsługi prawnej deweloper zwiększa szanse na skuteczne uchylenie się od zapłaty bezzasadnych odszkodowań lub innych rekompensat. Nasza Kancelaria doskonale zna tego typu sprawy. Z sukcesami przeprowadziliśmy setki spraw o zapłatę na rzecz nabywców lokali przeciwko deweloperom.

Reprezentacja dewelopera w sporach przeciwko wykonawcom robót budowlanych

Jako adwokaci zapewniamy obsługę wszelkich sporów pomiędzy deweloperami a generalnymi wykonawcami lub wykonawcami robót budowlanych. Prowadzimy zarówno spory przedsądowe, jak również postępowania przed sądami powszechnymi. Jak wiemy, plac budowy funkcjonuje niczym żywy organizm. Często jedno zdarzenie powoduje szereg innych, które finalnie negatywnie odbijają się na interesie deweloperów. W tych okolicznościach podejmujemy czynności w celu wyegzekwowania od kontrahentów dewelopera należytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane. Mowa tutaj o umowach zawartych przez dewelopera z generalnym wykonawcą, jak i innymi wykonawcami robót budowlanych lub dostawcami materiałów. Dochodzimy spełnienia świadczeń wynikających z umowy o roboty budowlane, kar umownych, odszkodowania i innych. Godnym uwagi jest to, że obsługujemy deweloperów w postępowaniach sądowych na terenie całego kraju. W sprawach obszernych i trudnych zapewniamy obsługę dwóch adwokatów w toku jednego postępowania.

Postępowania sądowe przeciwko nabywcom lokali

Reprezentujemy deweloperów w postępowaniach sądowych przeciwko nabywcom lokali lub domów jednorodzinnych. Bardzo często postępowanie reklamacyjne zainicjowane przez nabywcę ma swoją kontynuację przed sądem powszechnym. Z jednej strony ma to miejsce, jeżeli spór nie zostanie zakończony w drodze porozumienia z nabywcą. Z drugiej zaś strony, ma to miejsce, jeżeli nabywca nie podziela argumentacji o braku podstaw do kierowania roszczeń względem dewelopera. Obie sytuacje wymagają zapewnienia przez naszych adwokatów odpowiedniej obsługi prawnej dewelopera w postępowaniach sądowych. Krótko mówiąc, tego typu postępowania zwykle dotyczą zgłoszonych wad nieruchomości oraz niezgodności z prospektem itp. Nabywcy lokali dochodzą wówczas od dewelopera zapłaty odszkodowania lub zwrotu całości albo części zapłaconej deweloperowi ceny. Godzi się podkreślić, że nabywcy lokali często dochodzą także sądowego zobowiązania dewelopera do wykonania konkretnych robót budowlanych. W konsekwencji nasza Kancelaria zapewnia rzeczoną obsługę prawną nie tylko w Warszawie, lecz także przed sądami na terenie całego kraju.

Bieżące doradztwo prawne

Pomagamy deweloperom w ich bieżącym funkcjonowaniu. W tym zakresie pomoc prawna polega na bieżącym doradztwie prawnym wykonywanym na rzecz dewelopera. Działalność firmy deweloperskiej na co dzień generuje wiele pytań i problemów prawnych, które wymagają szybkiego rozwiązania. Z tego powodu na bieżąco wspieramy deweloperów w rozwiązywaniu ich problemów. Prawdę powiedziawszy, najbardziej problematyczne pozostają różnego rodzaju zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. W tym zakresie nasza Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną deweloperów. Przykładem tego typu pomocy prawnej jest udzielanie krótkich i indywidualnych porad prawnych. Tak czy inaczej pomagamy w licznych w sprawach wpadkowych, które powstają na bieżąco w toku działalności deweloperskiej.

Obsługa postępowań administracyjnych

Zapewniamy obsługę prawną postępowań administracyjnych prowadzonych z udziałem dewelopera. W działalności deweloperskiej bardzo ważny jest kontakt z organami administracji publicznej. Wynika to z faktu, że deweloperzy nieustannie potrzebują uzyskać odpowiednich zgód w formie decyzji administracyjnych. Dlatego też wspieramy deweloperów w postępowaniach administracyjnych. Pomagamy w przygotowaniu odpowiednich pism. Przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych, jak również wnosimy w imieniu deweloperów skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Jako przykład należy wskazać sprawy administracyjne dotyczące pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, stosunków między właścicielami sąsiednich nieruchomości.

Co uzyskuje deweloper dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii z Warszawy?

  • Stały dostęp do prawnika specjalisty
  • Pomoc prawną na terenie całego kraju (nie tylko w Warszawie)
  • Bieżące doradztwo prawne
  • Zaplecze prawne tworzone przez zespół Kancelarii
  • Szybkość udzielanej pomocy prawnej
  • Pewność, że obsługa prawna wykonywana jest przez profesjonalistów – adwokatów
Zapoznaj się z naszymi wpisami dotyczącymi między innymi
obsługi prawnej firm deweloperskiej