Prawo gospodarcze i cywilne

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach sądowych i pozasądowych dla osób fizycznych
i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

Jestem adwokatem na co dzień udzielającym pomocy prawnej w sprawach cywilnych i gospodarczych. Osoby fizyczne i firmy swobodnie korzystają z mojej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego i upadłościowego. Przy prowadzeniu spraw zapewniam odpowiednie podejście do klienta i świetną komunikacją, co sprzyja współpracy i budowaniu odpowiednich relacji biznesowych. Skontaktuj się ze mną, jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grupy osób korzystających z mojej pomocy.
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

adwokat Marek Chudzicki

Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spraw ze stosunku spółki oraz spraw dotyczących roszczeń przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. Reprezentuję przedsiębiorców zarówno w sprawach sądowych ściśle związanych z przedmiotem działalności gospodarczej firmy (np. w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, wad w wykonanej usłudze tudzież sprzedanym produkcie, nienależytego wykonania usługi), jak i w incydentalnych i unikalnych sporach sądowych.

Dowiedz się więcej o sprawach cywilnych i gospodarczych, między innymi:

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Występuję w postępowaniach przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. zarówno po stronie pozwanych członków zarządu, jak i po stronie wierzycieli spółki.

Zasiedzenie nieruchomości

Instytucja zasiedzenia zmierza do nabycia prawa własności na skutek upływu odpowiedniego czasu. Osoba dotychczas uprawniona traci swoje prawo, a dokonujący zasiedzenia uzyskuje je niezależnie od jej woli.

Skarga pauliańska – art. 527 k.c.

Świadczę pomoc prawną na rzecz wierzycieli, którzy zamierzają wystąpić z powództwem o uznanie czynności za bezskuteczną w celu odzyskania swych należności pieniężnych w przypadku niewypłacalności dłużnika.